Vijesti

10.04.2013

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTJEČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijedonosnih papira ( Službene Novine Federacije BiH broj 37/09 ), objavljujemo

 

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTJEČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE  EMITENTA

I-OPĆI PODACI O EMITENTU

 

Puna i skračena firma

Privredno društvo za proizvodnju piva i osvježavajućih pića «Sarajevska Pivara» d.d. Sarajevo

Skračena firma: «Sarajevska Pivara» d.d. Sarajevo

 

Adresa sjedišta

 

Sarajevo, Franjevačka 15

Broj telefona i telefaksa

(033) 491-301; (033) 491-304

PODACI O DOGAĐAJU

 

Navesti događaj iz člana 12. i 13. . Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijedonosnih papira

Odluka o sazivanju skupštine dioničara

Datum nastanka događaja

 09.04 2013.godine

Kratak opis i razlog događaja

Nadzorni odbor «Sarajevske Pivare» d.d. Sarajevo na sjednici održanoj  09.04 2013. godine donio je odluku o sazivanju trinaeste Skupštine za  dan  06.maj .2013.godine u 9,00 sati u prostorijama sjedišta Društva u Sarajevu, ul.Franjevačka br.15.

 

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni  red:

-           Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine,

 

-           Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuju finansijski izvještaj i izvještaj Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2012 godinu,

 

-           Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2012. godinu,

 

-           Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata,

 

-           Donošenje odluke o imenovanju  predsjednika i članova Odbora za reviziju,

 

-           Donošenje odluke o visini naknada predsjedniku i članovima  Odbora za reviziju,

 

-           Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju konsolidovanog  i nekonsolidovanog finansijskog izvještaja za 2013.godinu,

 

-           Izjašnjavanje o povjerenju članovima Nadzornog Odbora pojedinačno.

 

-           Donošenje Odluke o povečanju osnovnog kapitala iz dijela akumulirane dobiti, povečanjem nominalne vrijednosti dionica

 

-           Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta

 

 

Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i  tačnost  informacija iz izvještaja

Nazif Branković, dipl.ecc., Direktor

Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj

Sarajevo ,  09.04 2013..godine

Smajlagić Eljub,dipl.pravnik, Sekretar

 

Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo od  09.04  2013.godine, u skladu sa odredbama člana 241.stav 1. i 2. i člana 242. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH broj: 23/99; 45/00; 2/02; 6/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08; 88/08 i 63/10),  i  Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima (  Službene novine Federacije BiH broj:19/10) , te odredbe  člana 216. stav 1. Statuta i općim aktima Društva, Nadzorni odbor «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo objavljuje

 

 

 O B A V J E Š T E N J E

 

o sazivanju trinaeste   Skupštine «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo

 

I  Trinaesta  Skupština «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo će se održati dana (ponedjeljak)  06.maja 2013.  godine u velikoj sali «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo u Sarajevu, ulica Franjevačka broj 15., sa početkom u  9,00 sati.

 

II – Radna tijela Skupštine:

 

1.      Skupštinom do izbora predsjednika Skupštine predsjedava prisutni dioničar ili

 

         punomočnik dioničara sa največim brojem dionica sa pravom glasa.

 

         Skupština večinom glasova  između prisutnih dioničara i punomočnika dioničara, bira

 

         Predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

 

1.1.   Zapisnik će voditi Kapetanović Munevera.

 

1.2.   Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršiti će Odbor za glasanje,

 

         imenovan u skladu sa odredbom člana 241.stav 4. Zakona o privrednim društvima od

 

         strane Nadzornog odbora odlukom o sazivanju sjednice:

 

-          Hrustić Aida – predsjednik,

 

-          Šahbaz Elmedina – član,

 

-          Omerović Amera  – član.

 

III – Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

 

Dnevni  red:

 

-          Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine i dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine,

 

-          Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuju finansijski izvještaj i izvještaje Revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, za 2012. godinu,

 

-          Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2012. godinu,

 

-          Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju, zbog isteka mandata,

 

-          Donošenje odluke o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju,

 

-          Donošenje odluke o visini naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju

 

-          Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za reviziju konsolidovanog  i nekonsolidovanog finansijskog izvještaja za 2013.godinu,

-          Izjašnjavanje  o povjerenju  članovima Nadzornog odbora - pojedinačno,

-          Donošenje Odluke o povečanju osnovnog kapitala iz dijela akumulirane dobiti, povečanjem nominalne vrijednosti dionica,

-          Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta.

 

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga kandidata i odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

IV – Obavještenje za dioničare o postupku prijave za učešće, utvrđivanja

         zastupljenosti, kandidovanja i glasanja na skupštini.

      1.    Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:

1.1. Pravo učešća u odlučivanju u Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod

       Registra vrijedonosnih papira Federacije BiH nalazio 30 dana prije datuma

       održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada

       u neradni dan.

1.2. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i

       odlučivanju Skupštine neposrednom predajom ili preporučenom poštom na adresu

       «Sarajevska pivara» d.d. Sarajevo, ul. Franjevačka br.15, ili na telefaks 387 33 491-

       304  najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

1.3. Prijava se podnosi u pismenoj formi sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je

      dostupan u sjedištu društva, u prostoriji određenoj za prijem prijava i uvid u materijale

       za Skupštinu.

             Uz popunjenu prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična

             karta ili pasoš) podnosioca.

1.4. Podnosiocu uredne prijave ovlaštena osoba će izdati potvrdu o prijavi za učešće i

       odlučivanje na Skupštini, koja je obavezna isprava radi utvrđivanja ovlaštenog

       pristupa i zastupljenosti dioničara na Skupštini.

             Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan potvrdu sa predočenom ispravom

             za identifikaciju predati odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje

             Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

 1.5.Glasanje se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj

       glasova kojim raspolaže.

             Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću za ili protiv prijedloga odluke

             ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva, odnosno zaokruživanjem za

             ili  protiv davanja povjerenja  članu Nadzornog odbora prilikom glasanja o povjerenju

             članovima Nadzornog odbora.

 

V – Učešće u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

  1. Pravo učešća u radu i odlučivanja u Skupštini dioničar može ostvariti putem

punomočnika koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, koji je dužan 

postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa

razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca.

Osim svakog poslovnog sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijedonosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

1.1  Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva daje se u obliku

      pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerenom

      u skladu sa propisima i dostavlja se dioničkom društvu lično ili preporučenom

       poštanskom pošiljkom najkasnije tri radna dana prije dana određenog za održavanje

       Skupštine.

             Sadržaj punomoći je sačinjen od strane dioničkog društva u formi obrazca koji je

             dostupan u sjedištu istog u prostoriji određenoj za prijem prijava i uvid u materijal za

             Skupštinu.

1.2.Punomoć se predaje prilikom podnošenja prijave za učešće u radu i

             odlučivanju Skupštine.

1.3.Punomoć prestaje ako se dioničar – vlastodavac registruje za učešće i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da lično glasa, zatim izdavanjem punomoći drugom licu ili opozivom punomoći u formi pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca sa učinkom danom dostavljanja društvu, te danom upisa kod registra prijenosa dionica od strane dioničara – vlastodavca.

 

VI – Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

  1. Listu dioničara.

      2.   Izvještaj o radu Nadzornog Odbora u 2012. godini

      3.   Izvještaj Odbora za reviziju i Vanjskog revizora za 2012. godinu.

      4.   Prijedlog odluka i sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u

           dnevni red Skupštine.

 

Preuzimanje obrazaca prijave, prijem i izdavanje potvrde o prijemu prijava, te uvid u isprave i materijale pripremljene za Skupštinu, po odobrenom od strane Sekretara zahtjevu za uvid, može se izvršiti neposredno u sjedištu «Sarajevske pivare» d.d. Sarajevo, ul. Franjevačka br. 15. od 10,00 do 13,00 sati svakim radnim danom počev od prvog dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u javnom glasilu, u sobi broj 28.

Za izvršavanje zahtjeva za uvid ovlašteni su uposlenici Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove, koji nisu ovlašteni i odgovorni za obrazlaganje i tumačenja isprava i materijala.

 

Ovo obavještenje će se pored objavljivanja u dnevnim novinama dostaviti  Komisiji za vrijedonosne papire Federacije Bosne i Hercegovine i Sarajevskoj Berzi-Burzi vrijedonosnih papira.

 

Skupštini će prisustvovati Notar.

 

                                                                                                           

                                                                                                             Predsjednik

                                                                                                         Nadzornog odbora

                                                                                                           Hilmo Selimović

 

br />